آتليه كودك

آتليه عكاسي سلناآتليه كودك نوزاد بارداريآتليه سلنابراي مشخص كردن رده كاري و تخصص خود به مشتريان گرامي مايل است بخش هاي سه گانهعكاسي بارداريوعكاسي كودكوعكاسي نوزادرا به شما معرفي كند.باشد كه از از آتليه سلنا به عنوان يكآتليه عكاسي خوب در تهرانيابهترين آتليه عكاسي در تهرانياد شود زيرا اي يك هدف براي آتليه سلنا ميباشدآتليه بارداري سلنا:مدل عكس بارداريياژست عكس بارداريما را با ديگر آتليه ها در تهران متفاوت ميكند براي پي بردن به اين تفاوتنمونه عكس بارداريوعكس هاي بارداريوعكس حاملگيما درعكاسي بارداري سلنااين را به شما ثابت خواهد كرد چون ماآتليه تخصصي بارداري-اتليه تخصصي بارداري در تهرانهستيم.آتليه عكس بارداريياآتليه عكاسي بارداريبايد با  ديگر آتليه ها مانند آتليه عروس و عكاسي مدلينگ فرق كند چه از لحاظ ديزاين آتليه و چه از لحاظ سبك عكاسيآتليه بارداريبايد مختص اين كار طراحي شده باشد.آتليه هايي كه تخصي به كاربارداريمي پردازند در تهران كم نيستند.آگر مي خواهيدعكس آتليه اي دوران بارداريخوبي ازدوران بارداريخود ثبت كنيد بايد به درستيآتليه دوران بارداريوعكاسي دوران بارداريخود را انتخاب كنيد.آتليه بارداري خوب در تهرانياآتليه بادراري عالي در تهرانايندوران حاملگيشما را به بهترين نحو ثبت ميكند سعي كنيد براي اين كاربهترين آتليه باردارييابهترين آتليه بارداري در تهرانرا انتخاب كنيد.عكاسي بارداري سلناسعي مي كندعكاسي بارداري در تهرانرا براي شما انجام دهد.آتليه سلناميتواندآتليه بارداري در شمال تهرانانتخاب شما باشد اگر چه ما به دليل داشتن موقعيت مكاني خوب و مشتريان خود از همه جاي تهران ميتوان چهآتليه بارداري در شرق تهرانچهآتليه بارداري در مركز تهرانو حتيآتليه بارداري در جنوب در تهرانباشد.آتليه سلنا خوشحال است كه انتخابخانم هاي بارداردر محله هاي قلهك شريعتي دولت پاسداران نياوران فرمانيه دولت ظفر مير داماد تجريش تهرانپارس و حتي پيروزي است.براي بارداريآتليه بارداري سلنارا به ياد داشته باشيد اگر انتخاب شما هستيم پس ماآتليه بارداري در پاسدارانوآتليه بارداري در قلهكواتليه بارداري در شريعتيوآتليه بارداري در ظفروآتليه بارداري در ميردامادوآتليه بارداري در نياورانوآتليه بارداري در فرمانيهوآتليه بارداري در تهرانپارسواتليه بارداري در پيروزيوآتليه بارداري در تجريشوآتليه بارداري در قيطريهو الي آخر هستيم .خاص بودن اتفاقي نيستآتليه كودك سلنا:آتليه كودكياآتليه عكاسيمسيله اين است.واقعيت اين است كهآتليه تخصي كودكياآتليه تخصصي كودكدر تهران تفاوت زيادي با اتليه عكاسي دارد چونآتليه عكس كودكياآتليه عكاسي كودكديزاين ارايش عكاسي و خيلي چيزاي مختص خود را دارد .انتخاب يك آتليه برايعكاسي كودك در تهرانباز انتخاب سختي نيست اگر شماآتليه كودك خوب در تهرانياآتليه كودك عالي در تهرانرا پيگير باشيد به راحتي مي توانيد به آن دست بيابيد سعي كنيدبهترين آتليه كودك تهرانيابهترين آتليه كودك در تهرانرا براي ثبت لحظاتت دلبندتان انتخاب كنيد .عكس اتليه اي كودكشما خاطره انگيزترين چيز براي شما خواهد شد.ماآتليه كودك در شمال تهرانهستيم ولي باز به دليل داشتن مشتريان خود در سراسر تهران شما ميتوانيدآتليه سلناراآتليه كودك در شرق تهرانوآتليه كودك در مركز تهرانوآتليه كودك در جنوب تهرانحساب كنيد.همچنين بازآتليه سلناخوشحال هست كه انتخاب انتخب وادين در محله هاي قلهك شريعتي دولت پاسداران قيطريه تجريش نياوران فرمانيه ظفر تهرانپارس و حتي پيروزي هست    .نمونه عكس كودكرا به بهترين كيفيت ازما بخواهيد    اگر براي كودك تان آتليه سلنا انتخاب شماست ما راآتليه كودك در شريعتيوآتليه كودك در قلهكوآتليه كودك در دولتوآتليه كودك در پاسدارانوآتليه كودك در ظفروآتليه كودك در ميردامادوآتليه كودك در نياورانوآتليه كودك در قيطريهوآتليه كودك در فرمانيهوآتليه كودك در تهرانپارسوآتليه كودك در پيروزيبدانيد.خاص بودن اتفاقي نيستآتليه نوزاد سلنا:آتليه نوزادياآتليه عكاسيمسيله اين است.واقعيت اين است كهآتليه تخصي نوزادياآتليه تخصصي نوزاد در تهرانتفاوت زيادي با اتليه عكاسي دارد چونآتليه عكس نوزادياآتليه عكاسي نوزادديزاين ارايش عكاسي و خيلي چيزاي مختص خود را دارد .انتخاب يك آتليه برايعكاسي نوزاد در تهرانباز انتخاب سختي نيست اگر شماآتليه نوزاد خوب در تهرانياآتليه نوزاد عالي در تهرانرا پيگير باشيد به راحتي مي توانيد به آن دست بيابيد سعي كنيدبهترين آتليه نوزاد تهرانيابهترين آتليه نوزاد در تهرانرا براي ثبت لحظاتت دلبندتان انتخاب كنيد .عكس اتليه اي نوزادشما خاطره انگيزترين چيز براي شما خواهد شد.ماآتليه نوزاد در شمال تهرانهستيم ولي باز به دليل داشتن مشتريان خود در سراسر تهران شما ميتوانيد آتليه سلنا راآتليه نوزاد در شرق تهرانوآتليه نوزاد در مركز تهرانوآتليه نوزاد در جنوب تهرانحساب كنيد.همچنين باز آتليه سلنا خوشحال هست كه انتخاب انتخب وادين در محله هاي قلهك شريعتي دولت پاسداران قيطريه تجريش نياوران فرمانيه ظفر تهرانپارس و حتي پيروزي هست.نمونه عكس نوزادرا به بهترين كيفيت ازما بخواهيد    اگر براي نوزاد تان آتليه سلنا انتخاب شماست ما راآتليه نوزاد در شريعتيوآتليه نوزاد در قلهكوآتليه نوزاد در دولتوآتليه نوزاد در پاسدارانوآتليه نوزاد در ظفروآتليه نوزاد در ميردامادوآتليه نوزاد در نياورانوآتليه نوزاد در قيطريهوآتليه نوزاد در فرمانيهوآتليه نوزاد در تهرانپارسوآتليه نوزاد در پيروزيبدانيد.خاص بودن اتفاقي نيست

ادامه مطلب
نوشته شده توسط احد مكاري | ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۵:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آتليه كودك سلنا

مقاله عكاسي كودك و نوزاد

آتليه كودك خوب در تهرانيكي از دغدغه هاي بزرگ براي مادران و والدين به شمار مي رود. زيرا ثبت لحظات شيرين و خوب براي كودك و نوزاد خيلي براي خانم‌ها مهم است.عكاسي كودكوعكاسي نوزادحرفه ي ماست!! پس با خيال راحت مي‌توانيد به آتليه سلنا در خيابان دولت تشريف بياوريد و به عنوان يكآتليه عكاسي كودكوآتليه عكاسي نوزادياآتليه عكس كودكوآتليه عكس نوزادبه  آتليه سلنا اعتماد كنيد.نگران انتخاب در تعداد عكس براي كودك و نوزاد خود نباشيد!!

در آتليه سلنا هيچ محدوديتي در انتخاب تعداد عكس وجود ندارد! پس با خيال راحت پس از عكاسي به خانه خود برويد و عكس‌هاي كودك و نوزاد تان را در كنار خانواده و با خيال راحت انتخاب كنيد.        اين قابليت باعت مي‌شود كه مشتريان ما را به عنوانآتليه تخصصي كودكوآتليه تخصصي نوزادو يا به عبارت دقيق‌ترآتليه تخصصي كودك در تهرانوآتليه تخصصي نوزاد در تهرنبه شمار بياورند.

بديهي است كه شهر تهران يكي از كلان ترين و بزرگ‌ترين شهرهاي ايران به شمار مي رود. خانم‌هايي كه به دنبال آتليه كودك در هر نقطه از تهران (شرق ،‌غرب ، شمال ، مركز و جنوب) هستند اكثراً برايشان مهم است كهآتليه كودك در تهرانياآتليه نوزاد در تهرانكه به دنبالش هستند از لحاظ مسير هم نزديك به منزل هايشان باشد . اما آتليه سلنا در نقطه خوب در تهران يعني سمت شريعتي و قلهك در خيابان دولت مي باشدو هم اينكه داراي پاركينگ اختصاصي از ابتداي كار عكاسي نوزاد و كودك تا پايان كار عكاسي مي‌باشد.

پس اگر شما به دنبالآتليه عكاسي كودك در شرق تهرانوأتليه عكاسي نوزاد در شرق تهرانياآتليه عكاسي كودك در غرب تهرانوآتليه عكاسي نوزاد در غرب تهرانياآتليه عكاسي كودك در شمال تهرانوآتليه عكاسي نوزاد در شمال تهرانياآتليه عكاسي كودك در مركز تهرانوآتليه عكاسي نوزاد در مركز تهرانهستيد مي‌توانيد از هرجاي تهران چه شرق باشد چه غرب يا شمال و مركز با خيال راحت از طريق خيابان شريعتي يا پاسداران به سمت قلهك آمده و آتليه سلنا را در خيابان دولت به راحتي پيدا كرده و بهترين لحظات و شيرين‌ترين لحظات نوازدان و كودكان دلبندتان را درآتليه كودكوآتليه نوزادسلنا ثبت نماييد!!

ز لحاظ منظقه اي اگر بخواهيم موقعيت آتليه سلنا را بررسي كنيم ،        آتليه سلنا        در خيابان دولت مي‌باشد كه هم از خيابان شريعتي مي‌توانيد به راحتي به اين مسير برسيد و هم اينكه از خيابان پاسداران مي‌توانيد به دولت برسيدكه در‌واقع همان منطقه قلهك در تهران مي باشد. البته آتليه سلنا به مناطق فرمانيه و تهرانپارس و نياوران نيز نزديك است و شما مي توايند به وسيله نقليه خود به دولت بياييد و از پاركينگ آتليه سلنا با خيال راحت استفاده كنيد.

پس اگر شما سراغآتليه عكس كودك در شريعتيوآتليه عكس نوزاد در شريعتيياآتليه عكس كودك در خيابان دولتوآتليه عكس نوزاد در خيابان دولتياآتليه عكس كودك در قلهكوآتليه عكس نوزاد در قلهكياآتليه عكس كودك در پاسدارانوآتليه عكس نوزاد در پاسدارانياآتليه عكس كودك در تهرانپارسوآتليه عكس نوزاد در تهرانپارسياآتليه عكس كودك در فرمانيهوآتليه عكس نوزاد در فرمانيهياآتليه عكس كودك در نياورانهستيد مي‌توانيد به راحتي و در كمترين زمان به آتليه سلنا تشريف بياوريد .

يكي از دغدغه هاي ديگر ،عكاسي از مهد كودكمي‌باشد . يعني بعضي از مهد كودك ها در تهران دنبال آتليه اي هستند كه به راحتي و با كيفيت خيلي بالاعكاسي از مهد كودك در تهرانرا انجام دهد و با خيال راحت بتوانند اين كار را به يك آتليه تخصصي كودك خوب در تهران بسپارند.        در اين زمينه هم آتليه سلنا مي‌تواند كارعكاسي مهد كودكو يا همانعكاسي مهد كودك در تهرانرا به صورت فوق‌العاده و با حرفه‌اي ترين كادر مجرب عكاسي براي شما انجام دهد.

همچنين اگر والدين محترم مي‌خواهند از كودكان يا نوزادان شان درمنزل عكاسي كنند و ديگر به آتليه سلنا نيايند، در اين مورد هم مي‌توانندعكاسي كوك در منزليا به عبارت دقيق‌تر اگر بخوهيم بگوييم ،عكاسي كودك در منزل در تهرانوعكاسي نوزاد در منزلو به عبارت ساده‌تر و دقيق تر،عكاسي نوزاد در منزل در تهرانرا به عكاسان حرفه‌اي و كادر مجرب آتليه سلنا بسپارند.

اگر دنبال بهترين ها در تهران هستيد و مي خوهيد يك آتليه خوب و با كيفيت براي كودك و نوزادتان انتخاب كنيد و بهترين و شيرين‌ترين لحظات را ثبت كنيد ، آتليه سلنا مي‌تواند يكي از گزينه هاي شما باشد، آتليه عكس سلنا ادعا نمي‌كند كهبهترين آتليه كودك در تهرانيابهترين آتليه نوزاد درتهرانهست ، اما اگر مي‌خواهيد تجربه عكاسي در يكي از        بهترين آتليه هاي كودك در تهران        يا        بهترين آتليه هاي نوازد در تهران        را كسب كنيد و براي هميشه در ذهنتان اين لحظات خوب ماندگار باشد،  پيشنهاد ما به شما آتليه عكاسي سلنا ، تخصصي كودك و نوزاد و بارداري در تهران مي باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط احد مكاري | ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۰:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آتليه بارداري سلنا

مقاله عكاسي بارداري و حاملگي

اين روزهاعكاسي بارداريوعكاسي حاملگيبه يكي از عكاسي هاي پرطرفداردر بين خانم هاي باردار يا حامله تبديل شده است و به تبع آن انتخابآتليه تخصصي باردارينيز چالشي براي خانم هاي باردار شده است.        در چندين سال اخير و  با پيشرفت تكنولوژي و به تبع آن ، پيشرفت كار عكاسي ،‌ عكاسي جديدي به نام عكاسي بارداري مطرح شده است . در اين ميان مردم نظرات مختلفي در موردعكاسي از دوران بارداريو يا همانعكاسي از دوران حاملگيدارند.

عده‌اي بر اين عقيده هستند كه آيا يك مادر و يك خانم با آن ظاهر و در اين دوران سخت ، چه زيبايي و چه قشنگي در عكس خواهد داشت!!! واقعاً تأسف بار است كه اين جملات و اين عقيده ها را هنوز كه در قرن بيست و يك هستيم ، مي شنويم. يك مادر در دوران حاملگي خود تمام سختي‌ها و محدوديت‌ها را به جان مي‌خرد تا جنيني كه در شكم خود حمل مي‌كند ، به سالم ترين و زيباترين شكل چشم به جهان بگشايد!!

اما اگر بخواهيم صادقانه قضاوت كنيم ، ثبت لحظات اين دوران سخت بارداري حق طبيعي يك مادر است و او تا آخر عمر خود اين لحظات سخت اما شيرين را به ياد خواهد داشت. براي اين كارآتليه بارداريو يا همانآتليه عكاسي بارداريكار عكاسي دوران بارداري و حاملگي را انجام مي‌دهد . آتليه سلنا نيز به صورت تخصصي و با كادر حرفه‌اي عكاسي نيز يكآتليه عكس بارداريخوب در تهران به شمار مي رود.

آتليه عكس سلنا        كار خود را در سال ۹۳ به صورت تخصصي و با استفاده از عكاسان حرفه‌اي شروع كرد. در آتليه سلنا شما مي‌توانيد نيز ازنمونه عكس‌هاي بارداريو يا هماننمونه عكس دوران بارداريديدن كنيد و پس از مشاهدهنمونه عكس‌هاي آتليه بارداريدر آتليه سلنا ، وقت خود را رزرو نماييد و از امكانات آتليه سلنا شامل انتخاب عكس آنلاين و پاركينگ اختصاصي و عكاسي حرفه‌اي استفاده كنيد. اين قابليت‌ها و امكانات در آتليه سلنا باعث شده است كه ما به عنوان يكآتليه بارداري در تهرانو به صورت تخصصي و به عبارت صريح‌تر ،آتليه تخصصي بارداري در تهرانبه شمار بياييم.

از آنجايي كه شهر تهران يكي از كلان ترين و بزرگ‌ترين شهرها در كشور ايران به شمار مي رود،  خانم‌هايي كه به دنبال اتليه بارداري و حاملگي در هر نقطه از تهران (شرق ،‌غرب ، شمال ، مركز و جنوب) هستند اكثراً برايشان مهم است كهآتليه عكاسي بارداري در تهرانكه به دنبالش هستند از لحاظ مسير هم نزديك به منزل هايشان باشد . اما اتليه سلنا در نقطه خوب در تهران يعني سمت شريعتي و قلهك در خيابان دولت مي باشدو هم اينكه داراي پاركينگ اختصاصي از ابتداي كار عكاسي بارداري تا پايان كار عكاسي مي‌باشد

پس اگر شما به دنبالآتليه عكاسي بارداري در شرق تهرانياآتليه عكاسي بارداري در غرب تهرانياآتليه عكاسي بارداري در شمال تهرانياآتليه عكاسي بارداري در مركز تهرانهستيد مي‌توانيد از هر نقطه از تهران چه شرق باشد چه غرب يا شمال و مركز با خيال راحت از طريق خيابان شريعتي يا پاسداران به سمت قلهك آمده و آتليه بارداري سلنا را در خيابان دولت به راحتي پيدا كرده و بهترين لحظات و شيرين‌ترين لحظات زندگي يك مادر را درآتليه بارداريسلنا ثبت نماييد!!

از لحاظ منظقه اي اگر بخواهيم مكان و موقعيت آتليه سلنا در تهران را بررسي كنيم ،        آتليه سلنا        در خيابان دولت مي‌باشد كه هم از خيابان شريعتي مي‌توانيد به راحتي به اين مسير برسيد و هم اينكه از خيابان پاسداران مي‌توانيد به دولت برسيدكه در‌واقع همان منطقه قلهك در تهران مي باشد. البته آتليه سلنا به مناطق فرمانيه و تهرانپارس و نياوران نيز نزديك است و شما مي توايند با وسيله نقليه خود به دولت بياييد و از پاركينگ آتليه سلنا با خيال راحت استفاده كنيد.

پس اگر شما به دنبالآتليه عكس بارداري در شريعتيياآتليه عكس بارداري در خيابان دولتياآتليه عكس بارداري در قلهكياآتليه عكس بارداري در پاسدارانياآتليه عكس بارداري در تهرانپارسياآتليه عكس بارداري در فرمانيهياآتليه عكس بارداري در نياورانهستيد مي‌توانيد به راحتي و در كمترين زمان به اتليه عكاسي بارداري سلنا تشريف بياوريد .

همچنين اگر خانم‌هاي باردار محترم مي‌خواهند عكاسي بارداري را در منزل خود انجام دهندُ  ديگر به آتليه سلنا نيايند، در اين مورد هم مي‌توانندعكاسي بارداري در منزليا به عبارت دقيق‌تر اگر بخوهيم بگوييم ،عكاسي بارداري در منزل در تهرانرا به عكاسان حرفه‌اي و كادر مجرب آتليه سلنا بسپارند.

اگر دنبال بهترين آتليه ها در تهران هستيد و مي خوهيد يك آتليه خوب و با كيفيت براي عكاسي از دوران بارداري انتخاب كنيد و بهترين و شيرين‌ترين لحظات را ثبت كنيد ، آتليه سلنا مي‌تواند يكي از گزينه هاي شما باشد، آتليه عكس سلنا ادعا نمي‌كند كهبهترين آتليه بارداري در تهرانهست ، اما اگر مي‌خواهيد تجربه عكاسي در يكي ازبهترين آتليه هاي بارداري در تهرانرا كسب كنيد و براي هميشه در ذهنتان اين لحظات خوب ماندگار باشد،  پيشنهاد ما به شما آتليه عكاسي سلنا ، تخصصي كودك و نوزاد و بارداري در تهران مي باشد.ادامه مطلب
نوشته شده توسط احد مكاري | ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹:۴۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آتليه تخصصي كودك

آتليه عكس و عكاسي سلنا ، تخصصي بارداري ، كودك و نوزاد در تهران

آتليه عكاسي سلنا اندك زماني پيش فعاليت خود را اغاز كرد كه در اين مدت اندك با ياري مشتريانش و كيفيت خوب كاري كه از خود به جاي گذاشت توانسته است خودش را به عنوان يكي از بهترين آتليه عكاسي در تهران معرفي نمايد . آتليه سلنا اكنون شعبه فعال خود را در پاسداران شريعتي قلهك دولت داراست. آتليه عكاسي در پاسداران ، شريعتي ، قلهك و دولت در تهران در اين جا بخش هاي سه گانه آتليه سلنا يعني كودك نوزاد بارداري را به طور مختصر شرح ميدهيم:

آتليه بارداري ش : آتليه تخصصي بارداري اين تعريفي است كه ما از خودمان ارايه مي دهيم. عكاسي بارداري يكي از شغل هاي در حال رشد براي عكاسان حرفه اي به شمار ميرود اما مستند سازي اين دوران حاملگي ميتواند چالش بر انگيز باشد با اين حال عكاسان حرفه اي خانم در آتليه سلنا با تجربه چندين ساله مي توانند از اين چالش ها لحظات به ياد ماندني قشنگ و خوبي براي شما ثبت كنند.

عكس دوران بارداري توسط متخصصين اين حوزه بسيار خوشايند خواهد بود اگر شما به دنبال يكي از بهترين آتليه بارداري در تهران هستيد ما به دليل تخصص در اين حوزه كه آتليه تخصصي بارداري هستيم مي توانيم انتخاب خوبي براي آتليه عكس بارداري شما باشيم. توصيه ما به خانم هايي كه مي خواهند عكس بارداري بگيرند اين است كه اول عكس هاي بارداري يا نمونه عكس بارداري را در آتليه با هماهنگي قبلي مشاهده فرمايند تا بتوانند عكس دوران بارداري خوب و دلخواهشان را در آتليه عكاسي بارداري ما بگيرند.

آتليه سلنا همچنين عكاسي بارداري در منزل را نيز انجام مي دهد اما توصيه ما عكاسي در آتليه مي باشد تا بهترين كيفيت حاصل شود براي اين كه بتوانيم بهترين آتليه تخصصي بارداري بارداري باشيم معيارهاي زيادي را در نظر گرفته ايم اگر شما به دنبال آتليه بارداري در شمال تهران يا آتليه بارداري در شرق تهران يا آتليه بارداري در غرب تهران و آتليه بارداري در مركز تهران هستيد آتليه ما مي تواند به لطف قرار گرفتن در موقعيت مكاني مناسب گزينه خوبي براي شما باشد و بهترين انتخاب براي آتليه بارداري در پاسداران و آتليه بارداري در شريعتي و آتليه بارداري در قلهك و آتليه بارداري در تهرانپارس به دليل دسترسي خوب در اين مناطق مي باشيم . آتليه سلنا داراي پاركينگ اختصصاصي مي باشد. از ديگر مزيت هاي آتليه سلنا انتخاب عكس آنلاين مي باشد چون معمولا خانم هاي باردار بعد از عكاسي خسته مي شوند ما اين امكان را فراهيم اورده ايم تا بتوانيد عكس هاي خود را در خانه و در كنار خانواده بدون استرس و با خيال راحت انتخاب كنيد. جزييات بيشتر را در وب سايت ما مطالعه بفرماييد.

آتليه كودك

عكاسي كودك فرايند چندان اساني نيست براي اين كه شما بتوانيد آتليه تخصصي كودك باشيد بايد معيارهاي زيادي را بايد فراهم اوريد اين كه يك آتليه عكاسي خوب باشيم تا بتوانيم عكس هاي خوبي فراهم اوريم صبر و حوصله زيادي از عكاس مي طلبد.عكاس صبور و حرفه اي يك امتياز بزرگ براي آتليه ماست آتليه عكاسي سلنا از عهده اين كار به خوبي بر امده است تا خود را آتليه تخصصي كودك در تهران بنامد. چيدمان و ديزاين ما براي براي كار كودك مناسب و كافي است كه مشتريان محترم مي توانند با هماهنگي و وقت قبلي از دكورهاي آتليه بازديد نمايند و در صورت رضايتمندي وقت خود را رزرو نمايند اگر شما به دنبال آتليه كودك در شرق تهران يا آتليه كودك در شمال تهران يا آتليه كودك در مركز تهران يا آتليه كودك در غرب تهران هستيد آتليه ما به دليل دسترسي و موقعيت مكاني مناسب مي تواند گزينه خوبي براي شما باشد.

آتليه ما بهترين انتخاب براي آتليه كودك در پاسداران و آتليه كودك در شريعتي و آتليه كودك در قلهك و آتليه كودك در تهرانپارس به دليل دسترسي مناسب در اين نقاط است.

آتليه نوزاد

عكاسي نوزاد يا ني ني سخت ترين نوع عكاسي مي باشد . عكاسي از نوزاد تازه متولد شده واقعا سخت زمان بر و طاقت فرساست . آتليه عكس نوزاد سلنا اين مشكل را نيز توانسته با صبر و درايت كارمندان خود به خوبي حل كند و آتليه تخصصي نوزاد شود. فرايند عكاسي از نوزادان گاه تا سه ساعت به طول مي انجامد تا عكاس بتواند لحظه هاي ناب را از خواب و بيداري نوزاد به بهترين شكل در آتليه عكاسي نوزاد سلنا شكار كند.

ما خودمان را آتليه تخصصي نوزاد در تهران مي دانيم و معتقديم كه از عهده اين كاربه خوبي بر امده ايم. شما مي توانيد نمونه عكس نوزاد و نمونه عكس كودك را در وب سايت ما مشاهده فرماييد. بهترين آتليه نوزاد در تهران را ميتوانيد شما به مقايسه كردن انتخاب كنيد. اگر شما به دنبال آتليه نوزاد در شمال تهران يا آتليه نوزاد در مركز تهران يا آتليه نوزاد در شرق تهران يا آتليه نوزاد در غرب تهران هستيد مي توانيد ما را در بين گزينه هايتان قرار دهيد. همانند عكاسي بارداري و آتليه كودك به دليل دسترسي عالي آتليه نوزاد در پاسداران و آتليه نوزاد در شريعتي و آتليه نوزاد در قلهك و آتليه نوزاد در تهرانپارس در اين مناطق مي تواند بهترين گزينه باشد.

.جزييات بيشتر در اين مورد را در وب سايت ما مطالعه فرماييد. http://photoselena.com

ادامه مطلب
نوشته شده توسط احد مكاري | ۱۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۴۴:۳۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اتليه عكاسي كودك نوزاد بارداري سلنا

<h2>

<a title="اتليه عكاسي" href="http://photoselena.com">

آتليه عكاسي

</a>

سلنا ، تخصصي كودك ، نوزاد و بارداري در تهران

</h2>

<div class="row">

<div class="row">

<h2>

<a href="http://photoselena.com/pregnancy/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

آتليه بارداري

</a>

</h2>

</div>

<div class="row">

<h2>

<a href="http://photoselena.com/pregnancy/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

عكاسي بارداري

</a>

</h2>

</div>

<div class="col-md-12">


<div class="col-sm-12 col-md-12">

<div class="thumbnail">

<a target="_blank" href="http://photoselena.com/pregnancy/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7"

title="آتليه عكاسي سلنا ،‌تخصصي كودك ، نوزاد و بارداري">

<img width="100%" title="آتليه عكاسي كودك و نوزاد و بارداري سلنا" class="" src="http://photoselena.com/img/pregancy.jpg"

alt="آتليه عكاسي كودك و نوزاد و بارداري سلنا">

</a>

<div class="caption">


<p>

عكاسي باردراي يكي از شغل هاي در حال رشد براي عكاسان حرفه اي به شمار مي رود .

اما مستندسازي اين دوران شيرين بارداري و حاملگي مي تواند يك موضوع چالش برانگيز باشد .


</p>

<p>

با اين حال با كمي حساسيت و دقت در گرفتن عكس ها


,

عكس بارداري نه تنها مي تواند

باعث شود كه آن خانم باردار عكس هايش را براي هميشه عزيز و گرامي بشمارد

بلكه تجربه اي خواهد شده كه آنها هرگز فراموش نخواهند كرد

و در نگاه خوش بينانه به ديگران نيز نمونه عكس بارداري را توصيه خواهند كرد.


</p>

<p>

مانند تمام موضوعات نقاشي

,

يك خانم باردار مي خواهد تا در دوران بارداري خود مجلل و زيبا به نظر برسد .

</p>

<p>

ما نكاتي مهمي را كه در هنگام عكاسي بارداري بايد لحاظ كنيم بيان مي كنيم .

</p>


<h3>

نكات عكاسي بارداري براي قبل و در حين عكس گرفتن

</h3>

<p>

1- هفت ماهگي دوران خوبي براي عكاسي باردراي مي باشد .

با رعايت اين نكته مادر باردار بهترين دوران بارداري خود را هنگام عكاسي خواهد داشت .

در دوران هشت يا نه ماهگي ممكن است او احساس شديد خستگي در دوران بارداري داشته باشد و از شكل خود راضي نباشد .

كه اين باعث كاهش اعتماد به نفس مي شود

,

چرا كه اعتماد به نفس كليدي ترين نكته در حين عكاسي بارداري مي باشد .

</p>


<p>

2- مخاطب خود را تشويق كنيد تا آرايش خود را مثل هميشه انجام دهد .

تا اعتماد به نفس و خاص بودن هميشگي را براي عكس برداري بارداري داشته باشد .

حتي مي توانيد از يك دوست درخواست كنيد تا أرايش را براي مخاطب شما انجام دهد .

</p>

<p>

3- به مخاطب خود گوش فرا دهيد و به او احساس آرامش و امنيت را منتقل كنيد تا اينكه بخواهيد باردار بودن او را هاي لايت كنيد.

</p>

<p>

4-از زاويه بالا عكس برداري بارداري را انجام دهيد تا زيباتر به نظر برسد .

</p>

<p>

5- اگر شما تصميم گرفته ايد تا از مخاطب خود در خانه عكس برداري كنيد

,

اطمينان پيدا كنيد كه فضاهاي درهم و برهم را به خوبي پوشانده ايد .

معمولا اتاق خواب و اتاق خواب جاي خوبي براي عكاسي بارداري مي باشد .

</p>

<p>

6- به صحبت كردن با مخاطب خود بپردازيد و به اعتماد به نفس بدهيد كه چقدر در اين دوران بارداري زيبا به نظر مي رسد.

همچينين اگر پدر نيز در آن مكان حضور دارد از او درخواست كنيد كه با بودن در كنار همسرش در عكس برداري به مخاطب اطمينان دوباره بدهد .

</p>

<p>

7- هميشه عكاسي را به صورت رنگي انجام دهيد !! خيلي از مخاطبان در ابتدا درخواست عكس سياه و سفيد را دارند

,

اما اين مهم است كه شما عكس برداري رنگي از بارداري انجام دهيد

زيرا شما هر دو مورد رنگي و سياه سفيد را در مراحل بعدي داريد!!!

پس بنابراين اگر آنها نظرشان را تغيير دهند شما براحتي اين تبديل را انجام مي دهيد.

</p>

<p>

8- از مخاطب خود درخواست كنيد تا يك پيراهن يا يك جامه بلند همراه با خود بياورد .

بنابراين او مي تواند بين عكس هاي لباس هايش را تعويض كند.

لباس ها به خانم بادرار كمك خواهند كرد تا احساس آرامش كند.

</p>

<p>

9- اگر خارج از خانه را براي عكاسي بارداري انتخاب كرده ايد

,

سعي كنيد يك عكس نيم رخ با در معرض قرار دادن پس زمينه بگيريد .

اين نمونه عكس هاي بارداري هميشه محبوب تر هستند .

</p>

<p>


</p>

<p>


شما مي توانيد با كليك بر روي لينك زير نمونه عكس بارداري را مشاهده كنيد

.

</p>

<p>

<a href="http://photoselena.com/pregnancy/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

نمونه عكس بارداري

</a>

</p>

<p>

براي مشاهده نمونه عكس هاي بيشتر با دفتر آتليه سلنا تماس بگيريد .

</p>

<p>

<a href="http://photoselena.com/keep-in-touch/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

تماس با آتليه كودك نوزاد بارداري سلنا در تهران

</a>

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>


<div class="container mainDiv" id="aboutUs" >

<div class="row">

<h3>

نكاتي در مورد عكاسي كودك و نوزاد

</h3>

<p>

<a title="اتليه كودك" href="http://photoselena.com">

اتليه كودك

</a>

</p><p>

<a title="اتليه نوزاد" href="http://photoselena.com">

اتليه نوزاد

</a>

</p>

<p>

وقتي اولين بار عكاسي حرفه اي را شروع مي كنيد ،

نوادان تازه به دنيا آمده محبوب ترين گزينه ها هستند .

يك آفريده قابل ستايش كه خيلي بامزه و جذاب به نظر مي رسد .

</p>

<p>

كودكان و نوزادان همچنان بامزه و دوست داشتني به نظر مي رسند

وقتي آنها را در كنار يك گل ، در داخل سبد ،

يا دركنار يك عروسك بزرگ قرار مي دهيد .


</p>


</div>


<div class="row">

<a target="_blank" href="http://photoselena.com/gallery/2/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7"

title="آتليه عكاسي سلنا ،‌تخصصي كودك ، نوزاد و بارداري">


<img class="img-responsive img-circle" style="padding: 10px" alt="اتليه عكاسي كودك ، نوازد و بارداري" title="اتليه عكاسي كودك ، نوزاد و بارداري" src="http://photoselena.com/dms/categories/thumbImages/mEklFMNTJNg5jLvam41JBNtck8me8ZjS.jpg">

</a>

<h3>

يك منظره و چشم انداز خوب آماده كنيد

</h3>

<p>

به عنوان يك ايده يا يك مثال شما عكاس يك نوازد هستيد كه دو هفته سن دارد!!

در صبح (زماني كه كودك و نوزاد مايل هستند تا يك همراه خوب و مشتاق باشند)

،

بعد از اينكه غذا خورانده شده اند (زماني كه نوزادان مايل هستند كمي شكيباتر باشند)

و در يك اتاق گرم (

جايي كه نوازدان و كودكان احساس راحتي بيشتري مي كنند)

.


</p>

<p>

آماده سازي همه چيز قبل از يك عكس برداري خوب به شما احساس آرامش بيشتري خواهد داد :

چندين رنگ براي پس زمينه،

هر لباسي كه شما قصد داريد از آن در هنگام عكاسي استفاده كنيد

و

يك پشتيبان از هر وسيله اي كه ممكن است .

<p>

ما حداقل لباس را براي نوزادان ترجيح مي دهيم ولي اين يك نظر شخصي است .


</p>

<p>

<a title="عكاسي نوزاد" href="http://photoselena.com">

عكاسي نوزاد

</a>

و

<a title="عكاسي كودك" href="http://photoselena.com">

عكاسي كودك

</a>

را سريع انجام دهيد و نوزادان را از خواب بيدار نكنيد!!

</p>

</div><div class="row">

<a target="_blank" href="http://photoselena.com/gallery/2/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

<img class="img-responsive img-circle" style="padding: 10px" alt="اتليه عكاسي كودك ، نوازد و بارداري" title="اتليه عكاسي كودك ، نوزاد و بارداري" src="http://photoselena.com/dms/categories/thumbImages/Px3AqMa0PIi4FrsVraE8W9SqavFUchxU.jpg">


</a>

<h3>

هدف را پيدا كنيد

</h3>

<p>

از مخاطبان خود سوال كنيد كه براي چه هدفي از نوزاد و كودك خود عكس برداري مي كنند؟؟

اغلب صرفا براي اعلان وجود يك نوزاد است

يا فقط براي

"عكس هاي نوزاد"

كه لحظه بودنش را مستند مي كند!!

</p>

<p>

نكته ديگري كه بايد به آن فكر كنيد

مقياس عكس نوزاد نسبت به كل عكس است!!

زماني كه نوزاد تنهاست ، زماني كه با والدين هست ، زماني كه با فرزندان ديگر است.

جواب درست يا غلطي براي اين سوال وجود ندارد

اما دانستن اينكه در نهايت مشتري از شما چه چيزي مي خواهد و هدف اصلي او چيست

كليد اصلي اين مساله است.

</p>

<p>

عكاسي از نوزاد تازه به دنيا أمده معمولا با يك كودك كه سرزنده است تفاوت مي كند .

بنابراين برنامه ريزي بيشتر از طرف شما مي باشد .

</p>

</div>

<div>

ما ادعا نمي كنيم كه

<a href="http://photoselena.com/address/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%DB%8C+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86">

بهترين اتليه در تهران

</a>

هستيم . اما اگر شما به دنبال

<a href="http://photoselena.com/pregnancy/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

اتليه بارداري در تهران

</a>

يا

<a title="اتليه كودك در تهران" href="http://photoselena.com">

اتليه كودك در تهران

</a>

يا

<a title="اتليه نوزاد در تهران" href="http://photoselena.com">

اتليه نوزاد در تهران

</a>

يا

<a href="http://photoselena.com/pregnancy/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7">

عكاسي بارداري در تهران

</a>

هستيد ،

مي توانيد به سايت ما مراجعه كيند

.

</div>

<h4>

http://photoselena.com

</h4>

</div>


ادامه مطلب
نوشته شده توسط احد مكاري | ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۳:۵۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |